Katechetyka

Idź do spisu treści

Menu główne

Sylabus katechetyka


Katechetyka jest dziedziną teologiczną zajmująca się naukową refleksją nad katechezą, rozumianą jako proces doprowadzania do wiary dojrzałej. Dzieli się ona na cztery działy:

I. katechetyka fundamentalna – historia i natura katechezy (30 godzin wykładów)

 • historia katechezy, współczesne kierunki katechetyczne, dokumenty katechetyczne, cel i zadania katechezy, doświadczenie religijne, relacje między wiarą a kulturą, dynamizm wiary, funkcje katechezy, środowiska katechetyczne, podmiot katechezy

 • Pobierz sylabus


II. katechetyka materialna – treści katechezy (15 godzin wykładów)

 • wymiar biblijny katechezy (Pismo święte źródłem treści katechezy, zasady i kryteria korzystania z Biblii w katechezie, metody pracy z tekstami biblijnymi podczas katechezy);


 • wychowanie liturgiczne (liturgia jako źródło treści katechezy, rok liturgiczny w katechezie, znaki i symbole liturgiczne, wychowanie do modlitwy, metodyka wprowadzenia do rozumienia znaków i symboli liturgicznych);


 • formacja moralna (chrześcijańska koncepcja wychowania moralnego, modele wychowania moralnego w katechezie, formacja sumienia, dydaktyka katechezy moralnej)


 • wymiar eklezjalny (katecheza o Kościele, wychowanie do uczestnictwa w życiu Kościoła, historia Kościoła i hagiografia w katechezie, odpowiedzialność Kościoła za katechezę)III. katechetyka szczegółowa i specjalna – adresaci katechezy (30 godzin wykładów + 30 godzin ćwiczeń)

 • katecheza dzieci (rozwój fizyczny i psychiczny; rozwój religijny i moralny; treści, zadania i cele katechezy dzieci, przygotowanie do sakramentu pokuty oraz przeżywania Eucharystii, programy katechetyczne, wybrane metody katechezy dzieci)


 • katecheza młodzieży (specyfika katechezy młodzieżowej, młodzież a przemiany kulturowo-edukacyjne, przygotowanie do sakramentu bierzmowania, przygotowanie bliższe do sakramentu małżeństwa, programy katechetyczne dla młodzieży, założenia metodyki katechezy młodzieżowej)


 • katecheza dorosłych (pojęcie katechezy dorosłych; cele, zadania, kierunki i formy katechezy dorosłych; współczesne modele katechezy dorosłych)


 • katecheza rodzinna (rodzina „domowym Kościołem”; inicjacja dzieci do życia wiarą; kształtowanie życia modlitewnego i sakramentalnego w rodzinie)


 • katecheza specjalna (pedagogika – katecheza specjalna; katecheza specjalna szczegółowa (oligokatecheza, surdokatecheza, tyflokatecheza, katecheza grup nieprzystosowanych społecznie); sakrament pokuty i I Komunia święta osób upośledzonych umysłowo)


 • przepisy prawa oświatowego (przepisy prawa oświatowego w odniesieniu do nauczania religii w szkole, awans zawodowy nauczyciela)


IV. dydaktyka katechetyczna – aspekty formalne katechezy (15 godzin wykładów + 15 godzin ćwiczeń)

 • taksonomia celów katechezy; specyfika procesu dydaktycznego w katechezie; zasady i formy nauczania i ich zastosowanie w katechezie; planowanie dydaktyczne w szkolnym nauczaniu religii; konspekt, scenariusz jednostki metodycznej; pluralizm metod w katechezie; sprawdzanie i ocenianie w katechezie
Profil absolwenta

Celem zajęć z katechetyki jest uformowanie katechety - sługi Słowa, poszukującego optymalnych form wspierania wierzących w dążeniu do wiary dojrzałej. W tych działaniach katecheta potrafi uwzględniać zróżnicowanie adresatów katechezy (wiek, sytuacja społeczno – kulturowo, sytuacja egzystencjalna, osoby z niepełnoprawnością) i prowadzić ich do odnajdywaniu swojego miejsca w Kościele oraz budzić w nich poczucie odpowiedzialności za realizację misji Chrystusa we współczesnym spluralizowanym świecie.

Absolwent potrafi kreować proces katechetyczny w jego wymiarze dydaktycznym w korelacji do osiągnięć dydaktyki ogólnej, respektując zasady planowania dydaktycznego oraz uwzględniając współczesne rozwiązania metodyczne.Literatura

Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1997

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

E. Alberich, Katecheza dzisiaj, Warszawa 2003.

K. Misiaszek (red.), Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, Warszawa 2002.

R. Murawski (red.), Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, Warszawa 1989.

J. Stala (red.), Katechetyka szczegółowa, Tarnów 2003.

J. Stala (red.), Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania, red., Kielce 2003.

J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

J. Stala (red.), Dydaktyka katechezy, Tarnów 2004.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego